Feb 19, 2020
Prispevek k zgodovini radosti
Posted by Radka Denemarková Tatjana Jamnik

Praga, 21 stoletje Na podstre ju vile na obrobju mesta najdejo truplo bogatega podjetnika eprav ka e, da si je sedemdesetletnik sodil sam, Policist sumi, da gre za umor Podrobna preiskava je kajpada tudi prikladen izgovor za obiskovanje privla ne mlade Vdove Sledi Policista privedejo v oran no hi o pod Pet nom, kjer po asi razkriva skrivnost njenih treh stanovalk IPraga, 21 stoletje Na podstre ju vile na obrobju mesta najdejo truplo bogatega podjetnika eprav ka e, da si je sedemdesetletnik sodil sam, Policist sumi, da gre za umor Podrobna preiskava je kajpada tudi prikladen izgovor za obiskovanje privla ne mlade Vdove Sledi Policista privedejo v oran no hi o pod Pet nom, kjer po asi razkriva skrivnost njenih treh stanovalk Izobra ene svetovljanke so pri opravljanju naloge, ki so si jo zadale tik po drugi svetovni vojni, o itno prestopile meje zakona Policist je v precepu mar namen, naj bo e tako plemenit, res lahko posve uje sredstvo V romanu Prispevek k zgodovini radosti, ki se bere kot napet detektivski triler z elementi romana noir, nas Radka Denemarkov ponovno spodbuja k premisleku o lovekovem stanju in koreninah zla V pripoved je mojstrsko vtkala tudi mnoge druge tematske votke, ki jih je zaznala skozi pretanjeno analizo na ega asa Eden najbolj pere ih globalnih problemov v 21 stoletju je polo aj ensk Polovica love tva je prikraj ana za enake pravice, obravnavana kot manjvredna, omalova evana O telesih ensk odlo ajo mo ki o etje, bratje, mo je, nadrejeni, oblastniki , po drugi strani pa ta sistem dominacije in podrejenosti, kot opozarja avtorica, neredko pomagajo vzdr evati prav enske same lovek je kot dru beno bitje ujet v ustaljene vzorce razmi ljanja in dodeljene dru bene vloge A tu je tudi spomin telesa, ki ne vara vanj se od ranega otro tva vtiskajo tako pozitivne kot negativne izku nje, ki skozi nezavedno usmerjajo posameznikovo usodo Ljudje smo si tako podobni, a hkrati tako dale Poplava informacij prek sodobnih medijev nas navdaja z ob utkom globalne vseprisotnosti, toda ali zmo v resnici dojeti razse nosti tragedij, ki se dogajajo po svetu Ali znamo sli ati, kaj govorijo glasovi trpe ih in raz aljenih Kako zaustaviti val nasilja Kako dose i nujne spremembe Kaj smo sami pripravljeni storiti za to, da bi bil svet znosnej i Bo love tvo zmo no prese i zidove v glavah, ki si jih je sezidalo z dr avami in religijami Prispevek k zgodovini radosti verno odslikava brezup, s katerim se soo amo v sodobnem svetu In opominja, da v e tako temni no i lahko zasveti lu.Radka Denemarkov 1968 je e ka pisateljica, dramati arka, literarna zgodovinarka, scenaristka, prevajalka in dramaturginja Kar trikrat je prejela presti no e ko nagrado Magnesia Litera V Nem iji so ji podelili usedomsko literarno nagrado in nagrado Georga Dehia Potem ko je doktorirala iz semiotike, se je zaposlila na In titutu za e ko literaturo pri e ki akademiji znanosti, hkrati pa je kot lektorica in dramaturginja delala v pra kem gledali u Divadlo Na z bradl Od leta 2004 je samozaposlena Poleg proze objavlja tudije o gledali u, prevaja iz nem ine razprave, dramska besedila, prozo , pi e scenarije za dokumentarne in igrane filme Leta 1998 je izdala monografijo Sam sebi sovra nik S m sob nep telem o e kem re iserju, scenaristu in igralcu Evaldu Schormu Pozornost strokovne in bralske javnosti je vzbudila e z romanesknim prvencem Jaz pa vpra am, kdo to tol e A j po d kdo to tlu e, 2005 , roman Denar od Hitlerja Pen ze od Hitlera, 2006 in t i faktografski roman Smrt, ne bo te strah, ali Zgodba Petra L bla Smrt, nebude se b ti aneb p b h Petra L bla, 2008 pa sta ji prinesla Magnesio Litero Njena drama Spalne hibe Spac vady , ki je 2012 iz la v knji ni obliki, je bila uprizorjena v Divadlu Na z bradl Leta 2011 je izdala roman Kobold in prejela Magnesio Litero za prevod romana Atemschaukel Herte M ller Roman Prispevek k zgodovini radosti P sp vek k d jin m radosti je objavila jeseni 2014 V istem asu je iz el e roman MI 2 MY 2 , ki ga je razvila iz svojega scenarija za istoimenski celove erni film re Slobodanka Radun Njene knjige so prevedene v 17 jezikov v sloven ini je dostopna celotna trilogija o srednjeevropskem 20 stoletju , Jaz pa vpra am, kdo to tol e, Denar od Hitlerja in Kobold Prevajalka Tatjana Jamnik 1976 je tudi pesnica, pisateljica, lektorica, u iteljica sloven ine kot tujega jezika, urednica, zalo nica, organizatorka literarnih prireditev ter soustanoviteljica mednarodne literarne nagrade KONS Leta 2009 je prejela priznanje za mlado prevajalko Prevaja zlasti poljsko in e ko prozo, poezijo in dramatiko ter besedila s podro ja humanistike, v sodelovanju s tujimi prevajalci pa tudi slovensko knji evnost v polj ino in angle ino.

 • Title: Prispevek k zgodovini radosti
 • Author: Radka Denemarková Tatjana Jamnik
 • ISBN: 9789619373255
 • Page: 109
 • Format: Paperback
 • Prispevek k zgodovini Fakultete za strojni tvo Univerze v Prispevek k zgodovini Fakultete za strojni tvo Univerze v Ljubljani Articles in Press Volumes Volume Issue Volume Issue Issue Issue Issue Issue Issue Issue Issue Issue Issue Volume Issue Issue Issue Issue Issue Issue Issue Issue Issue Prispevek k zgodovini psihoanaliti ne teorije by Domen Prispevek k zgodovini psihoanaliti ne teorije faza faza faza faza Bla a Krasnik, Domen Malc, Tamara Vukadinovi Prispevek k zgodovini radosti by Radka Denemarkov is Praga, stoletje Na podstre ju vile na obrobju mesta najdejo truplo bogatega podjetnika eprav ka e, da si je sedemdesetletnik sodil sam, Policist sumi, da gre za umor Podrobna preiskava je kajpada tudi prikladen izgovor za obiskovanje privl Prispevek k zgodovini radosti Dobre knjige Zakaj posilstva niso priznana kot najhuj i vojni zlo in Dvajseto stoletje je stoletje rtev Zanimivo je brati o enski vojni, hkrati oz prav zato pa v tej feministi ni knjigi slediti topli ljubezni med policistom in vdovo ter njuni spolnosti, ki je, za razliko od sicer opisane, prispevek k zgodovini radosti Odbito Odlomek iz PRISPEVEK K NARODNI ZGODOVINI pivka Slovenski razkol je dragocen prispevek k bolj emu razumevanju zgodovine druge svetovne vojne na slovenskih tleh V sredi u obravnave je eno najbolj ob utljivih poglavij slovenske polpretekle zgodovine V razpravi po predstavitvi so bile dane pripombe in osebna gledanja na dolo ene tragi ne dogodke iz medvojnega asa. PRISPEVEK K ZGODOVINI SEIZMOLOGIJE LET prispevek k zgodovini seizmologije let neprekinjenega instrumentalnega tridimenzionalnega bele enja irokopasovnega spektra seizmi nih valov v sloveniji years of continuous three dimensional recording of the broadband spectrum of seismic waves in slovenia peter sin i Prispevek k zgodovini labialnih pripon v indoevropskih Get this from a library Prispevek k zgodovini labialnih pripon v indoevropskih jezikih Beitrag zur Geschichte der Labialsuffixe in den indogermanischen Sprachen. Bojan op

  Prispevek k zgodovini radosti Praga stoletje Na podstre ju vile na obrobju mesta najdejo truplo bogatega podjetnika eprav ka e da si je sedemdesetletnik sodil sam Policist sumi da gre za umor Podrobna preiskava je kajpada t

  Táňa Sedláková

  existuj udia, lastovi ky a vzduch jen jedno slovo vynikaj ce


  Ania

  Cho opis i pocz tek zapowiada krymina , daleko tej powie ci do krymina u, rozwi zania zagadki domy lamy si bowiem ju po pierwszych kilkudziesi ciu stronach, a intryga kryminalna nie gra wi kszej roli Liczy si za to temat, wielki, trudny, ci ki temat, tak rzadko w literaturze poruszany temat gwa tu Radka Denemarkov pisze stanowczo i dosadnie, daje do my lenia, tworzy wstrz saj ce obrazy, raz jeszcze, wedle s w Kafki, rozr buje zamarzni te morze wewn trz nas, ale robi to te bez wi tego gniewu, za [...]


  Blazz J

  Privajanje na postkunderovsko surrealisti no pisanje traja pribli no polovico knjige, zahteva popolno zbranost Marsikateri bralec bi jo pre hitro pospravil v predal feministi nega ovinizma, iz katerega nato izleti ve plastna anekdoti na pripoved zgodovinsko zamol anega spola, po Denemarkovi so to iznajdljive in osebnostno trdne lastovke Knjiga je hkrati dokaz in opozorilo, da zgodovina ni vedno na prav n i strani.


  Anna Krejzová

  D jov linka o d m ch je dobr , tahle my lenka se mi l bila a kv li n jsem to se sk p n m zub do etla Linka o policistovi je sl tanina Konec cel knihy je hrozn k Forma, jazyk a pravy jsou zl , patn a odstra uj c Smysl se ztr c za hromadou balastu a bl bol.


  Marcela

  Na stupnici divnosti by to byla tak sedmi ka.


  Tatjana

  Tudi ta roman R Denemarkove je, podobno kot njena prej nja dela, tematsko ve plasten Na povr ini lahko bralec sledi napeti detektivski zgodbi, hkrati pa mu avtorica nastavi niti, ki ga vodijo v globlje sloje besedilnega sveta Na bralcu je, kako globoko, do katere semanti ne plasti se bo spustil Teme, ki se avtorici razra ajo v besedilu, so sodobne in aktualne pi e o tistem, kar lebdi v zraku , kar ji ne da miru nasilje nad enskami in nasilje nasploh, islamski ekstremizem, neoliberalizem itd Drug [...]


  Veru Březinová

  V t inou zbo uju kn ky, kter se vymykaj a jsou origin ln Po n kolika stran ch jsem ji skoro p estala st, proto e jsem se v p b hu neuv iteln ztr cela, a lyrick pojet v hlavn roli s vla tovkami m neuchv tilo Nakonec jsem ji p e etla, m sty jsem se nemohla odtrhnout, ale hlavn kv li konci d v m jen t i hv zdi ky Souhlas m s dal mi koment i vadila mi p ekombinovanost, kter m vedla a k vy erpanosti, samotn p b h byl ale dechberouc.


  Klaris

  Zvl tn kniha Je strhuj c a p itom nen jednoduch ji st Nebo slova neslou jen k vypr v n , jsou utk na do krajky Poezie v pr ze P b h s podt nem filozofick vahy, kter nen vysloven , pojmenovan lov k si v n mus hledat vlastn smyslNen to b n oddechov beletrie pro ka d ho A dovedu si p edstavit, e vzbud velmi odli n reakce.


  Ludmila Kovaříková

  T ko za aditeln , zpo tku i t ko iteln rozvl n metafory, se n styl , p esto neopakovateln O en ch, kter se mst za poni ov n en Na v k ch je motiv l sky mezi policistou a vdovou zavra d n ho, p ipad mi jako zbyte n polo happy end.


  Iva Čížková

  t k , ale neskute n hlubok kn ka eny jako vla tovky


  Bambitka

  Kniha se zaj mav m n m tem, 3 eny a jejich zvl tn pojet spravedlnosti pro zn sil ovan ob ti Nicm n ty e i o vla tovk ch m sp ru ily, ne bych ocenila jejich metaforickou hodnotu.


  Kač Janotová

  asi jsem to vubec nepochopila , nejlepsi casti knihy se pro me stal epilog, ktere nemel se zbytkem nic spolecneho.


  Petr Čapek

  schefikuvblog radka den


  Pavel Kočička

  patn napsan , patn editovan V ce na blogu kocickanes c 437176


  Jitka

  Moc p jemn ten D j m a tolik neoslovil, ale pan Denemarkov m tak poutav styl, e si od n moc r da p e tu je t n co jin ho.


  Roseb612

  No listkoupit eReading  • UNLIMITED KINDLE ☆ Prispevek k zgodovini radosti - by Radka Denemarková Tatjana Jamnik
   Radka Denemarková Tatjana Jamnik